حقوق بشر با طعم وهابیت (۱)
کشوری که مورد تجاوز قرار می گیرد حق دارد در مقابل متجاوز به دفاع مشروع بپردازد.