مهمترین اولویت های حقوقی دولت آتی از منظر شما چیست؟

صیانت از حقوق ملی در عرصه بین المللی
۵۰% (۲ نظرسنجی)
ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی مردم
۰% (۱ نظرسنجی)
مقابله با فساد(به ویژه فساد مالی و اداری)
۵۰% (۲ نظرسنجی)
اصلاح نظام تدوین و تنقیح لوایح، آیین نامه ها و قوانین
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۴